Материали 1-10 от 61312

Външнотърговски сделки 14 стр. очаква одобрение

Външнотърговски сделки

Основното икономическо съдържание на външнотърговската сделка се заключава в дейността, насочена към изграждане и функциониране на връзките между контрагентите от различни страни по покупко-продажбата на стоки и услуги.
messi
0 0
Управленските практики 12 стр. очаква одобрение

Управленските практики

Днес организациите са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология.
messi
0 0
Управленските практики 0 стр. очаква одобрение

Управленските практики

Днес организациите са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология.
messi
0 0
Връзки с обществеността на неправителствените организации 67 стр. очаква одобрение

Връзки с обществеността на неправителствените организации

Теорията предлага стотици определения за понятието “връзки с обществеността”. Една от първите научни дефиниции, формулирани от Рекс Харлоу през 1976г. въз основа на 472 известни определения гласи:
messi
0 0
Място и роля на неправителствените организации в гражданското общество 13 стр. очаква одобрение

Място и роля на неправителствените организации в гражданското общество

Гражданското общество почива преди всичко върху гарантиране на възможността за реализация на основните човешки и граждански права и свободи: политически, трудови, социални, културни и т.н., гради се на принципите на плурализма и толерантността, гарантира
messi
0 0
Проблеми на оценката преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти върху основата на изследвания в Алкомет АД 60 стр. очаква одобрение

Проблеми на оценката, преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти, върху основата на изследвания в „Алкомет” АД

Отчитането на материалите е изключително важна част от счетоводният процес в едно предприятие. То играе изключително важна роля в ценообразуването, планирането, отчитането и анализа на стопанската дейност.
messi
0 0
Развитие на информационното общество в Република България 85 стр. очаква одобрение

Развитие на информационното общество в Република България

Въпречи, че темата за развитието на информационното общество е добре коментирана в публичното и научното пространство, съществуват известни разногласия, както при точното дефиниране на информационното общество, така и при определяне на факторите и/или
messi
0 0
Концепция за човешкия капитал и неговата еволюция по книгата Финансово управление на човешките ресурси на Андрей Захариев 6 стр. очаква одобрение