Материали 1-10 от 10

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските гражданипочиващи в страната извън активните туристически сезони 84 стр. очаква одобрение

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани,почиващи в страната извън активните туристически сезони

Изследването е предварително и обхваща съвкупността от постоянно живеещи в България лица на въззаст 15 и повече навършени години
messi
0 0 0
Тютюнопроизводството в България 13 стр.

Тютюнопроизводството в България

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено – климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др.
messi
0 0 0
Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод Златна Панега 13 стр.

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод "Златна Панега"

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида.
messi
0 0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0 0
РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 8 стр.

РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Съпоставката на данните показва, че незначителните на пръв поглед 20 процентни пункта, с които се измерва степента на изоставане в българската пазарна реформа, намират израз във възникването на огромна пропаст между равнищата и посоката на развитие на кон
messi
0 0 0