Материали 1-10 от 337

Системи и фондове за социално осигуряване 15 стр.

Системи и фондове за социално осигуряване

Лицата, на които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст; болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна съвкупност
messi
0 0
Пенсионните фондове в България 12 стр.

Пенсионните фондове в България

По своето предназначение пенсионните фондове изпълняват функцията на дългосрочни инвеститори, тъй като са израз на отношения и интереси на хора, предпочели да отложат част от настоящето си потребление за бъдещи периоди.
messi
0 0
Промените в закона за облагане доходите на физическите лица и връзката им със социалното осигуряване 22 стр.

Промените в закона за облагане доходите на физическите лица и връзката им със социалното осигуряване

Постепенно прецизиране на данъчните норми, с цел постигане на по-голяма яснота и точност при прилагането на закона, като в тази връз-ка са въведени и пет нови дефиниции в допълнителната разпоредба
messi
0 0
Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване 105 стр.

Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика.
messi
0 0
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ 94 стр.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ И Р ИТАЛИЯ 103 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р. БЪЛГАРИЯ И Р. ИТАЛИЯ

ЕС поставя основите на интегрирана социална политика още със сключването на Договора за ЕИО през 1957г., в който са очертани основните цели на Европейската Общност с оглед на осигуряването на икономически и социален прогрес и постигането на високо равнище
messi
0 0
Краткосрочно социално осигуряване Осигуряване при временна нетрудоспособност 12 стр.

Краткосрочно социално осигуряване. Осигуряване при временна нетрудоспособност.

Представлява подсистема, която предоставя материална защита на осигурените лица в случаите, когато те временно са в невъзможност да реализират доходи от трудова дейност.
messi
0 0
Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 13 стр.

Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Настоящата тема на разработката предполага анализът на проблемите на доброволното пенсионно осигуряване, което всъщност е третият стълб от пенсионната система у нас.
messi
0 0
Теми по социална политика 18 стр.

Теми по социална политика

Тази сложна сфера на социалния живот се намира вън или на границата на т.нар. свободен пазар; механизмите на ценообразуване и печалба.титмус подчертава, че във всяко общество има ограничени ресурси за задоволяване на обществените потребности.
messi
0 0