Материали 1-10 от 1181

Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X 0 стр. очаква одобрение

Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X

Под влиание на глобализацията и непрестанната динамика в дейностите организациите са в процес на непрекъснато търсене на инструменти, които да формират условията за перманентен растеж и бъдещ просперитет.
messi
0 0
ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 25 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО. СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Реформирането на обществено-политическата и социално-икономическата система в Р България през последните десетилетия доведе до ново осмисляне на проблема за образа на ръководителя, за подготовката му и необходимите качества, за да е в състояние да изпълня
messi
0 0
ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 9 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Като социален феномен ефективното лидер ство в армейската система притежава типични и уникални характеристики, които го правят твърде различно от лидер ството в гражданските организации.
messi
0 0
ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 5 стр. очаква одобрение

ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

По-долу са дадени твърдения, групирани по двойки, които описват възможни форми на поведение. Моля да оградите с кръгче онова твърдение (А или Б) от всяка двойка, което в по-голяма степен съответства на Вашето поведение в дадената ситуация.
messi
0 0
Разработване и представяне на емпирично изследване 7 стр. очаква одобрение

Разработване и представяне на емпирично изследване

Целта на резюмето е да представи накратко цялото изследване. Трябва да включва кратко описание на изследвания проблем, използваните методи, получените резултати (най-съществените), изводите.
messi
0 0
Емоционално развитие 15 стр.

Емоционално развитие

Интересът е основна емоция, която се проявява още от раждането. Независимо от вродения си характер, тази емоция може да се развие чрез различни въздействия. Интересът е свързан с измененията в света и с необходимостта на детето да антиципира тези изменен
edi4ka
0 0
Класическа и съвременна класификация на Умствената изостаналост 5 стр.

Класическа и съвременна класификация на Умствената изостаналост.

Класическа и съвременна класификация на Умствената изостаналост. Класическа и съвременна класификация на Умствената изостаналост. Класическа и съвременна класификация на УИ
0 0