Материали 1-10 от 10

Семестриален изпитен казус по Данъци и финансова администрация 1 5 стр.

Семестриален изпитен казус по “Данъци и финансова администрация” 1

Според Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) в България при определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
messi
0 0 0
Семестриален изпитен казус по Данъци и финансова администрация 1 7 стр.

Семестриален изпитен казус по “Данъци и финансова администрация” 1

ЗКПО определя данъчно амортизационната квота, като отделните активи на предприятията от група I за данъчни цели се амортизират 4 % годишно (административни сгради- 4%), а активите от група II се амортизират с 30% (машини-30%).
messi
0 0 0
Същност и характерни особености на косвените данъци 16 стр.

Същност и характерни особености на косвените данъци

Данъчната система е изключително важна съставна част на финансовата система в обхвата на световната икономика, в огромна степен предопределя приходната част на държавния бюджет. Тя може да бъде определена като съвкупност от прилагане на данъците, данъчнат
messi
0 0 0
Теоретични основи на данъчното облагане 21 стр.

Теоретични основи на данъчното облагане

Данъкът е парично, невъзвръщаемо и безвъзмездно парично плащане, установено едностранно и по общ начин от държавата. Данъкът е редовен бюджетен при¬ход, който наред с другите приходи по бюджета отива за посрещане на публичните потребности.
messi
0 0 0
Планиране приходите на Националната агенция по приходите 98 стр.

Планиране приходите на Националната агенция по приходите

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход
messi
0 0 0
Местни данъци и такси и тяхната роля в общинския бюджет в бюджета на Община София 84 стр.

Местни данъци и такси и тяхната роля в общинския бюджет (в бюджета на Община София)

Държавата се олицетворява от конкретни институции на власт и управление. Тези институции се свеждат преди всичко до централните и местни органи на държавна власт и управление, които по принцип не се занимават със стопанска дейност, а изпълняват властничес
messi
0 0 0