Материали 1-10 от 10

Луминисцентен анализ 5 стр.

Луминисцентен анализ

Луминисценцията е "светене" на вещества, наречени луминофори. Дължи се на електронни преходи в молекулите при прехода им от възбудено в основно състояние. Енергията необходима за преминаването на молекулите на...
the_magicer
57 2 0
Бюджет на неопределеност при пробонабиране 31 стр.

Бюджет на неопределеност при пробонабиране

Пробовземането е процес на селектиране на порция от материал по начин, който да позволява тази порция да бъде представителна или да дава информация за по-голямо количество от материала. ISO/IEC 17025: Това е процедурата съгласно, която част...
nerven
18 3 0
Биосензори Креатинин 23 стр.

Биосензори. Креатинин

Принцип на действие на биосензора. Структурни изменения в детектиращата матрица при свързване с аналита- микроскопични специфични реакции между аналита а и рецепторните молекули r водят до макроскопични промени във физикохимичните...
cblock
18 3 0
Предмет на аналитичната химия - качествен и количествен анализ Значение на аналитичната химия в практиката 16 стр.

Предмет на аналитичната химия - качествен и количествен анализ. Значение на аналитичната химия в практиката.

Градивните частици и техните особености изграждат веществата. Според теорията - веществата са изградени от молекули, атоми и йони. Градивните частици имат маса /тегло/....
dannyboy
64 7 0