Материали 1-10 от 10

Линии на Безие 8 стр.

Линии на Безие

Настоящата глава е кратко въведение в един клас полиномни линии, използвани в компютърната графика и геометричното моделиране. Разглежданите линии се определят параметрично чрез полиномите на Бернщайн и са известни като линии на Безие
0 0 0
Йерархии от модели на повърхнини и несвиваеми триангулации 35 стр.

Йерархии от модели на повърхнини и несвиваеми триангулации

за компютърната графика е проблем конструирането на йерархия на повърхнинни модели по намаляващо ниво на детайлите, при зададена затворена триaнгулирана повърхнина...
mOn
0 0 0
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 6 стр.

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ

Максималната температура в ядрото на Земята достига 4000оC. Излизането на топлината през твърдите слоеве на сушата и океанското дъно се извършва главно чрез топлопроводност и по-рядко чрез конвективните потоци на разтопената магма или гореща вода.
admin
4 0 0