Материали 1-10 от 10

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС И НА БЪЛГАРИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 128 стр. очаква одобрение

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС И НА БЪЛГАРИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Осигуряването на безопасни храни и на условия за информиран избор за населението е било и е първостепенна задача на всички нива в ЕС.
messi
0 0 0
Исторически предпоставки и концепции за формиране на ЕС и неговата правна система 22 стр. очаква одобрение

Исторически предпоставки и концепции за формиране на ЕС и неговата правна система

ЕС и неговата правна система се създават в резултат на постепенно развитие на интеграционните процеси в Западноевропейските държави след края на Втората световна война.
messi
0 0 0
Задължителната сила на нормативните актове на ЕС за държавите-членки 13 стр.

Задължителната сила на нормативните актове на ЕС за държавите-членки

Правото на Европейския съюз представлява независима система, включваща множество правни норми, които са в йерархични отношения едни спрямо други и следва да се прилагат във всички държави – членки.
messi
0 0 0
Международно договорно право 23 стр.

Международно договорно право

Понятие - Международното договорно право е отрасъл на Международното право, представляващ система от правила и принципи, определящи реда на сключване, влизането на договора в сила, действието, прекратяването, спирането или изменението на международния дог
messi
0 0 0
Международните организации като субекти на МПП Правосубектност на международните организации Понятие за право на международните организации 25 стр.

Международните организации като субекти на МПП. Правосубектност на международните организации. Понятие за право на международните организации.

Международните организации са сравнително нов субект на международното публично право и като такъв притежават комплекс от права и задължения, и юридическа способност за самостоятелни международни действия.
messi
0 0 0
Тълкувателна компетентност на Съда на ЕС Производство по постановяване на преюдициално заключение 5 стр.

Тълкувателна компетентност на Съда на ЕС. Производство по постановяване на преюдициално заключение

Същност и основни функции на преюдициалното производство - Успешното интегриране на правото на Европейския съюз в правната действителност на държавите членки предполага гаран¬тирано еднообразно тълкуване и прилагане на това право or граж¬даните
messi
0 0 0