Материали 1-9 от 9

Характеристика на отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води 5 стр.

Характеристика на отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води

Обемът на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води зависи от вида на отпадъчните води и възприетия начин на пречистване...
daniche90
0 0 0
Доклад - отчет за опазване на водите и водоприемниците 5 стр.

Доклад - отчет за опазване на водите и водоприемниците

Значение на водата. Източници на замърсяване. Водата е жизнена необходимост за човека, растенията, за цялата природа. С развитието на питейно-битовото и промишленото водоснабдяване, напояването, водния транспорт и други нужди на населението ...
emoto_92
1 0 0
Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит 23 стр.

Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит

Физико–геогрфска и хидроложка характеристика на водосборната област на р.Вит. Паспортизация на източниците на замърсяване на водите. Натоварване на водното поречие...
nerven
4 0 0
Биотехнологично пречистване на отпадни води 4 стр.

Биотехнологично пречистване на отпадни води

Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли. Биотехнологията и по конкретно без отпадъчните технологии имат голямо социално-икономическо значение...
emoto_92
4 0 0
Характеристика на водопроводната мрежа на град Варна политика на ВиК Варна Стратегия за развитие SWOT анализ 26 стр.

Характеристика на водопроводната мрежа на град Варна (политика на ВиК Варна. Стратегия за развитие. SWOT анализ)

Водоснабдяването на населените места е сложен комплекс от технически, организационни и икономически въпроси, от правилните решения, от които зависи благоустрояването на населените места, създаването...
silviQ
4 0 0