Материали 1-10 от 261

Динамика на депозитите на физически лица и корпоративни клиенти 9 стр. очаква одобрение

Динамика на депозитите на физически лица и корпоративни клиенти

Управление „Банков надзор“ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата системабанковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние.
messi
0 0
Търговските банки в България равитие регулиране проблеми и перспективи 9 стр. очаква одобрение

Търговските банки в България – равитие, регулиране, проблеми и перспективи

В България се създава структурата на двустепенна банкова система - БНБ е първото звено от двустепенната система, тя не извършва търговска дейност
messi
0 0
БАНКОВО ПРАВО 10 стр.

БАНКОВО ПРАВО

Банковото право е система от правни норми, които регулират отношенията, възникващи в процеса на осъществяване на банковата дейност. Това кратко определение на банковото право предполага изясняване на понятието банкова дейност.
messi
0 0
банкови системи 10 стр.

банкови системи

В специализираната литература относно възникването и съществуването на различните по вид и структура банкови системи има различни виждания. Това многообразие в разбиранията се дължи на много обективни и субективни причини, които през дългия период от
kukimoto
0 0
Пазарен риск в банковия сектор 16 стр.

Пазарен риск в банковия сектор

Пазарният риск е един от най- комплексните рискове в банковото дело. Най- общо той може да се определи като риска от неблагоприятно въздействие върху банката, нейното финансово състояние, осъществяваните от нея операции и и финансови резултати, от неблаго
0 0