Материали 1-10 от 10

Въвеждане на нова услуга от ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 стр.

Въвеждане на нова услуга от ТБ „Първа Инвестиционна Банка” АД.

Първа инвестиционна банка се стреми да бъде една от най-добрите банки в България, бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си.
messi
0 0 0
Паричните средства на търговската банка като елемент от управлението на активите на банката 10 стр.

Паричните средства на търговската банка като елемент от управлението на активите на банката

Според Закона за кредитните институции , „банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск”.
messi
0 0 0
Анализ на дейността на банките 21 стр.

Анализ на дейността на банките

Законът за банките определя банката като “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск” .
messi
0 0 0
Банков контрол и банков надзор 18 стр.

Банков контрол и банков надзор

Търговските банки са основно звено на банковата система, с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания
messi
0 0 0
Как банките печелят пари 17 стр.

Как банките печелят пари?

Мястото и ролята на търговските банки в икономическия живот на страната, а така също и същността на посредническите банкови операции, се предопределят от функциите на банките във финансовата система на страната, а така също и в световен мащаб.
messi
0 0 0
Банково производство и продуктова политика на търговските банки 18 стр.

Банково производство и продуктова политика на търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот.
messi
0 0 0
Банковите продукти и услуги 18 стр.

Банковите продукти и услуги

Същността на банковите продукти и услуги в парктически аспект се заключава от самата характеристика на банковото производство и от възможността и степента на развитие на банковата услуга спрямо конкретната банка.
messi
0 0 0