Материали 1-10 от 22

Създаване и първи години на БНБ 6 стр.

Създаване и първи години на БНБ

Изграждането на банковата система и създаването на централната банка у нас започва в края на ХІХ век, след освобождението ни от турско робство. По това време кредитна помощ оказвали само Земеделските каси....
ivan40
1 0
Резултати от функционирането на режима на паричен съвет валутен борд в България 16 стр.

Резултати от функционирането на режима на паричен съвет (валутен борд) в България

Валутният борд, възникнал като парична система на колониите от Британската империя в миналото, днес горещо се препоръчва от Международния валутен фонд като подходяща организация на системата на паричното обръщение в развиващите...
dannyboy
12 0
Управление на финансовите резултати на банката 4 стр.

Управление на финансовите резултати на банката

Съществуват редица критични фактори, които влияят негативно върху печалбата и рентабилността на банката. Ако те действат продължително време, могат да станат причина дори за нейния крах. Мениджърите обръщат особено внимание на следните обстоятелства...
ivan40
7 0
Фондовете- специфични небанкови финансови институции 7 стр.

Фондовете- специфични небанкови финансови институции

Между участниците на капиталовия пазар фондовете се открояват със своята специфична функция да събират и дисперсират рисковете, да заглаждат колебанията в доходността на различните финансови инструменти като по този начин предоставят...
loli
4 1