Материали 1-10 от 13

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 11 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Масовото използване на банкови карти е възможно заради масовизацията и внедряването на нови технологии във всички сфери на живота, включително и банковата система...
gecata_maina
0 0
Казус по Банков мениджмънт 11 стр.

Казус по Банков мениджмънт

Основните видове организационна култура: Властова култура. Този вид се формира на база личния авторитет и амбиция на лицето или лицата в организацията. В банковата система този вид култура почти не съществува, освен на нивото на отделите...
ivan40
0 0
Как банките печелят пари 17 стр.

Как банките печелят пари?

Мястото и ролята на търговските банки в икономическия живот на страната, а така също и същността на посредническите банкови операции, се предопределят от функциите на банките във финансовата система на страната, а така също и в световен мащаб...
gecata_maina
0 0
Комуникационна политика на търговска банка 16 стр.

Комуникационна политика на търговска банка

Законът за банките определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
dannyboy
0 0
Промени във функциите на БНБ в условията на валутен борд 12 стр.

Промени във функциите на БНБ в условията на валутен борд

След поканата към България за започване на преговори за членство в Европейския съюз, възникват много въпроси относно особеностите на българската парична система и как тези особености биха повлияли на присъединителния процес...
ivan40
0 0
Парична политика на Централната банка 13 стр.

Парична политика на Централната банка.

Основна задача на класическата централна банка, функционираща в условията на паричен (неконвертируем) книжен стандарт, е поддържането на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, ровежда паричната политика на страната...
cblock
0 0