Материали 1-10 от 10

Химична термодинамика Основни понятия в термодинамиката Уравнение на състоянието на идеалне газ Нулев принцип на термодинамиката Температурна скала 7 стр.

Химична термодинамика. Основни понятия в термодинамиката. Уравнение на състоянието на идеалне газ. Нулев принцип на термодинамиката. Температурна скала.

Тема по дисциплината Физикохимия, разискваща какво е термодинамика, кои са основните понятия в термодинамиката както и нулевия принцип и уравнението за идеален газ.
dari.yordanov
0 0 0
Физикохимия 284 стр.

Физикохимия

Първа глава. Основни термодинамични закони и приложението им 1.1. Същност на термодинамичния метод ..... ; ... ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... ... . .. ... 9 1.1.1. Основни понятия в термодинамиката ... . .. . .. . .. .. . ... . .. . .. .. . ...
math.qe
0 2 0
Измерване интензитета на слънчевата радиация 4 стр.

Измерване интензитета на слънчевата радиация

Пряката слънчева радиация, т.е. лъчистата енергия от Слънцето, идваща до земната повърхност под формата на успореден сноп лъчи, е основната част от притока на лъчиста енергия върху земната повърхност.
aronn
4 0 0
АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪККРИСТАЛНА СТРУКТУРАМЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ 20 стр.

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ

Всяка пространствена микроструктура на която и да е метална сплав или композиция представлява един конгломерат, състоящ се от множество микроскопични частици (кристалити), запълващи определен обем от пространството и здраво свързани помежду си по контактн
aronn
5 0 0
Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества 10 стр.

Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества

Спектрофотометричният метод е обоснован от закона на Буге-Ламберт, който гласи, че слой от прозрачна, абсорбираща среда, винаги поглъща една и съща част от монохроматичната светлина, независимо от интензитета на падащата върху слоя светлина...
daniche90
0 1 0