Материали 1-10 от 24

Стратегически направления за осигуряване на устойчиво развитие на горски сектор в света и в регионален мащаб 10 стр.

Стратегически направления за осигуряване на устойчиво развитие на горски сектор в света и в регионален мащаб

Горите са голямо богатство, което трябва разумно да се използва. Те са единственият източник на дървесина. Звучи парадоксално, но във века на голямата химия и биология, на космическите полети и на ускорения научно-технически прогрес...
nerven
0 0
Стопанисване на смърчовите и еловите гори 24 стр.

Стопанисване на смърчовите и еловите гори

Смърч – има обширен ареал. Среща се в планините на югозападна България от 450 до 2200м. н.в. с различните си екологични форми. Разпространението му при различните екологични условия и големия диапазон по надморска височина дава много екологични форм
daniche90
0 0
Стопанисване на боровите гори 25 стр.

Стопанисване на боровите гори

Видов състав, вътревидово разнообразие и селекция. Род pinus съдържа 90 вида, разпространени в северно полукълбо. Естествено в България се среща: бял бор (p.silvestris), черен бор (p.nigra), бяла мура (p.peuce), черна мура (p. heldreihii)...
cblock
0 1
Стопанисване на издънковите гори 19 стр.

Стопанисване на издънковите гори

Естественото вегетативно възобновяване на гората става чрез пънови издънки, чрез коренови издънки, чрез отводки и чрез коренища. Една трета от горските насаждения в нашата страна са издънкови гори...
ivan40
0 0
Стопанисване на високостъблените дъбови гори 21 стр.

Стопанисване на високостъблените дъбови гори

Широколистните култури се намират предимно в долния и по рядко в средния планински пояс. Видове и форми дъб. Естествено в България в долния пояс се срещат широкоразпространени дъбове с главно горскостопанско значение като...
nerven
0 0