Материали 1-10 от 207

Съвременни аспекти на Аграрната политика на ЕС 2007-2013 и отражението й върху Аграрния Сектор на България 92 стр.

Съвременни аспекти на Аграрната политика на ЕС (2007-2013) и отражението й върху Аграрния Сектор на България

Поради своите присъщи особености, селското стопанство е сектор със стратегическо значение в сферата на националната икономика. В условията на пазарно стопанство, свободният пазарен механизъм проявява редица слабости и не са рядко явление кризите на дефици
messi
0 0
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЙОНИРАНЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО 10 стр.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЙОНИРАНЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Специализацията на аграрното производство във всичките му организационни форми е форма на обществена организация на производството, при която се определят водещите отрасли, производства и дейности и производствените единици се насочват към произ
messi
0 0
Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови 14 стр.

„Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови”

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностн
messi
0 0
СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 0 стр. очаква одобрение

СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели).
messi
0 0
ЕКОЛОГИЧНА ОСНОВА НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР 5 стр. очаква одобрение

ЕКОЛОГИЧНА ОСНОВА НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО. ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР

Културата, отглеждана през предходната година се нар. предшественик, по отношение на културата, отглеждана през настоящата година.
messi
0 0