Материали 1-10 от 200

СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 0 стр. очаква одобрение

СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели).
messi
0 0
ЕКОЛОГИЧНА ОСНОВА НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР 5 стр. очаква одобрение

ЕКОЛОГИЧНА ОСНОВА НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО. ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР

Културата, отглеждана през предходната година се нар. предшественик, по отношение на културата, отглеждана през настоящата година.
messi
0 0
ПОТОК НА ЕНЕРГИЯТА В АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ 5 стр. очаква одобрение

ПОТОК НА ЕНЕРГИЯТА В АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ

Природната екосистема (близка до климаксовото състояние) е относително стабилна, самоподдържаща се и способна да поддържа продуктивност с помощта на външни приходи на слънчева енергия (Фиг. 8).
messi
0 0
ПРЕДМЕТ НА АГРОЕКОЛОГИЯТА РАЗВИТИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ 12 стр. очаква одобрение

ПРЕДМЕТ НА АГРОЕКОЛОГИЯТА. РАЗВИТИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ

Агроекологията е научна дисциплина, която използва екологичната теория за изучаване, проектиране, управление и оценка на земеделските системи, които са не само продуктивни, но и опазващи ресурсите.
messi
0 0
ЕКОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ТОРЕНЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛИМЕРИ КАТО АГРОЕКОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА 6 стр. очаква одобрение

ЕКОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ТОРЕНЕТО. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛИМЕРИ КАТО АГРОЕКОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

Микроелементите са безусловно необходими хранителни елементи за растенията, съдържащи се в много малки количества в почвата и растенията.
messi
0 0