Материали 1-10 от 10

ОТПУСКИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ 14 стр. очаква одобрение

ОТПУСКИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

В настоящата разработка ще се разгледат основните видове отпуски по Кодекса на труда и техните особенности свързани с придобиване на право, заплащане и продължителност.
messi
0 0 0
Дискриминация на работното място 5 стр.

Дискриминация на работното място

Дискриминацията на работното място започва да става все по-актуална тема днес. Съществува закон за защита от дискриминацията, който предвижда един комплекс от задължения и отговорности на работодателите за създаването на недискриминационна среда...
dannyboy
0 6 0
Управление на мотивацията за труд във фирмата 9 стр.

Управление на мотивацията за труд във фирмата

Проблемът за управлението на мотивацията е ключов момент в дейността на фирмата. Мотивирането на човешките ресурси също е част от предмета на мениджмънта. То включва познаването и управлението на механизмите на индустриалната и групова мотивация...
messi
0 0 0
Трудовоправни спорове в Република България 11 стр.

Трудовоправни спорове в Република България

България няма специална система от трудови съдилища и трудовоправните дела се разглеждат от общите съдилища. През есента на 1992 г. парламентът прие основни законодателни поправки, свързани с изслушването и подхода към трудовоправните спорове...
ivan40
0 0 0
Задължения и права на работниците и служителите 8 стр.

Задължения и права на работниците и служителите

При сключване на трудов договор работникът и служителят се поставя в подчинение на работодателя. Срещу цената на своята работна сила той се задължава да изпълнява работата, за която се е договорил, и да спазва дисциплината, установена в организацията...
dannyboy
0 0 0
Правна характеристика на колективното трудово договаряне 26 стр.

Правна характеристика на колективното трудово договаряне

Колективното трудово договаряне е уредено в глава Четвърта от Кодекса на труда. Според разпоредбата на чл. 50 от КТ с колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите...
nerven
0 0 0
Основни фактори за формирането на предлагането на труд Теория за избора между свободно и работно време Ефект на дохода и ефект на заместването 7 стр.

Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.

Предлагането на труд се предопределя от състоянието и движението на населението между трите основни групи хора: заети, безработни и икономически неактивно население...
nerven
0 0 0