Материали 1-3 от 3

Диагностиканаучилищнатазрелостиготовносттанадететозаучилище 15 стр.

Диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище

Беседата е допълнителен изследователски метод. Използва се за събиране на информация за изследвания субект или явление и за изясняване на някои въпроси. Често служи и за разкриване причините за наличието на една или друга диагностична...
mOn
29 1 0
Принципи на фирменото консултиране 6 стр.

Принципи на фирменото консултиране

Консултирането е един от най-динамичо развиващите се сегменти на интелектуалния бизнес. То включва в себе си услугии от различен профил, които в една или друга степен съдържат в себе си отношенията консултант–клиент...
messi
4 1 0