Материали 1-10 от 10

Състояние на пазара на труда в условията на криза 11 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

Строителството, текстилната и преработвателната промишленост са най-силно засегнати от икономическата и финансовата криза, но негативните последици ще бъдат ограничени с началото на благоприятния период на силно изразената в България сезонна заетост.
messi
0 0 0
Казус по Икономика на труда 7 стр.

Казус по Икономика на труда

Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамика и изделия за банята.
messi
0 0 0
Здравословни и безопасни условия на труд 92 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите
messi
0 0 0
Пазара на труда в България безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС 53 стр.

Пазара на труда в България – безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС

В настоящият момент България е изправена пред един сериозен, мащабен и задълбочаващ се във времето проблем – безработицата, болестта на обществото, за която все още не е открито ефикасно лекарство.
messi
0 0 0
Организация на труда и трудови стандарти 74 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономич
messi
0 0 0
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ на примера на отрасъл Средно образование 95 стр.

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ (на примера на отрасъл “Средно образование”)

Браншовото колективно договаряне като важна съставна част от колективното трудово договаряне и социалния диалог, насърчава и подпомага неговото провеждане.
messi
0 0 0
УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОРГАНИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 13 стр.

УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОРГАНИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 Организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд.
messi
0 0 0
Пенсионната система в Р България 9 стр.

“Пенсионната система в Р България”

Съвременните пенсионни системи нямат хомогенна структура, тъй като са изградени чрез намесата на различни участници и са резултат от комбинираното действие както на публични, така и на частни инициативи.
messi
0 0 0