Материали 1-10 от 10

ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА - ПРАКТИКА 9 стр. очаква одобрение

ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА - ПРАКТИКА

Фирма АБС се финансира със 75% собствени средства и 25% дълг. Текущата цена на финансиране със собствени средства е 7.81%, а с дълг е 7.08%. Фирмата плаща данък печалба от 10%. За всяко увеличение на дълга с 1% (респ. намаляване на собственото финансиране
messi
0 0 0
Дивидентна политика 12 стр. очаква одобрение

Дивидентна политика

Теорията за предпочитанията може да обясни различните пазарни промени след обявяване на дивидент, но изисква предварително да знаем какво е отношението на инвеститорите (т.е. кое от точки 1-3 е валидно).
messi
0 0 0
Корпоративни финанси 13 стр. очаква одобрение

Корпоративни финанси

Финансовото управление на фирмата се състои преди всичко в подготовка и вземането на решения какви и колко активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници да се набавят паричните средтсва за предвидените инвестиции.
messi
0 0 0
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИМ 13 стр.

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ – ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИМ

Лизингът е специфична форма на кредит, при която лизингополучателя, въз основа на сключен договор за лизинг придобива правото да ползва реален актив срещу фиксирано финансово заплащане (лизингови вноски) за определен период от време.
messi
0 0 0
Структурирано финансиране на корпоративни клиенти - предимства проблеми и възможности за усъвършенстване 72 стр.

Структурирано финансиране на корпоративни клиенти - предимства, проблеми и възможности за усъвършенстване

Преди около 200 години започва индустриалната революция, като ключова роля в нея имат разделението на труда, илюстрирано от Адам Смит с фабриката за карфици, и стандартизацията на продукта.
messi
0 0 0
Теми по корпоративно Управление за гинмазиите 13 стр.

Теми по корпоративно Управление за гинмазиите

Понятието корпорация означава "обединение (съюз) на хора с общи интереси". Но едно обединение става корпорация, тогава когато функцията "собственост" се отделя от функцията "управление".
messi
0 0 0