Материали 1-10 от 59

Заключителен етап на одита и Одиторски доклади 2 стр.

Заключителен етап на одита и Одиторски доклади

След провеждането на всички планирани процедури и оценяването на пълнотата и качеството на изпълнените задачи от одиторската програма се пристъпва към систематизиране, класифициране, установяване на грешки и аналитичен преглед на резултатите от...
daniche90
0 1
Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети 59 стр.

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
daniche90
0 0
Ниво на същественост Връзка между ниво на същественост и одиторски риск Комуникации на грешки 9 стр.

Ниво на същественост. Връзка между ниво на същественост и одиторски риск. Комуникации на грешки

Съществеността се свързва със степента на точност на информацията, на основата на, която могат да се направят правилни изводи за резултатите от дейността и имущественото състояние на одитираното лице и вземане на обосновани решения,...
silviQ
0 0
Основи на одита 73 стр.

Основи на одита

През последните години в речника на редица теоретици и практици масово навлезе понятието "одит" и неговото производно "одитинг". То се съдържа и в наименованията на различни международни институции – международнат
ndoe
0 0