Материали 1-10 от 10

Mетодологията при провеждането на одит във фирма 91 стр. очаква одобрение

Mетодологията при провеждането на одит във фирма

През последните години успешно беше извършен преходът от планирано стопанство към пазарна икономика. Направени бяха редица изменения в нормативната уредба на счетоводството, както и в данъчното законодателство.
messi
0 0 0
Същност цели и принципи на одита 32 стр.

Същност, цели и принципи на одита

Що е одит? – независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад. Основания за извършване на одит? – юридическо основание е закона за счетов.
messi
0 0 0
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 62 стр.

„МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА”

Утвърждаването на Сметната палата като авторитетен държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства изисква по-голяма публичност и прозрачност на нейната дейност.
messi
0 0 0
Финансов одит Методология и технология Проблеми и предизвикателства пред Сметната палата 65 стр.

Финансов одит. Методология и технология. Проблеми и предизвикателства пред Сметната палата.

Утвърждаването на принципите на пазарна икономика, след икономическият и политически преход, у нас, в началото на 90-те години на ХХ век, променят коренно ситуацията на пазара като доминираща роля има конкуренцията между основните пазарни играчи.
messi
0 0 0
Особености на независимия финансов одит на Годишни Финансови Отчети по примера на Мамут АД 83 стр.

Особености на независимия финансов одит на Годишни Финансови Отчети по примера на "Мамут" АД

Утвърждаването на принципите на пазарна икономика, след икономическият и политически преход, у нас, в началото на 90-те години на ХХ век, променят коренно ситуацията на пазара
messi
0 1 0
за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за периода от 01012011 г до 31122011 г 37 стр.

за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Одитът за съответствие при финансовото управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
messi
0 0 0
Видове одитни процедури при вътрешен одит Остатъчен риск 15 стр.

„Видове одитни процедури при вътрешен одит. Остатъчен риск.“

Дейностите/процесите в одитираната организация имат свои специфични цели. Вътрешните одитори трябва да познават добре всички дейности/процеси, за да одитират тези, които са значими /съществени и рискови/.
messi
0 0 0
Заключителен етап на одита и Одиторски доклади 2 стр.

Заключителен етап на одита и Одиторски доклади

След провеждането на всички планирани процедури и оценяването на пълнотата и качеството на изпълнените задачи от одиторската програма се пристъпва към систематизиране, класифициране, установяване на грешки и аналитичен преглед на резултатите от...
daniche90
0 1 0