Материали 21-30 от 10

МЕХАНИЗЪМ НА ПЛАНИРАНЕТО 17 стр. очаква одобрение

МЕХАНИЗЪМ НА ПЛАНИРАНЕТО

Системата от последователно добавяне на полезност в предприятието обединява в себе си ценностите и на доставчиците и на потребителите, т.е. мениджърите трябва да знаят и да отчитат целият процес на създаване на стойност, а не само тази част от него, която
messi
0 0 0
МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ 6 стр. очаква одобрение

МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Необходимо условие за регулиране на пазарните отношения е съставянето на надеждни прогнози за развитието на социално-икономическите явления.
messi
0 0 0
МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ 20 стр. очаква одобрение

МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Според икономическата практика и теория в икономиката действат устойчиви количествени закономерности, което прави възможно тяхното строго формализирано математическо описание.
messi
0 0 0
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО 6 стр. очаква одобрение

СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО

В исторически план понятието „прогнозиране” получава разпространение през 60-те години на миналия век, когато започва да се заражда специална теория за разработване на прогнози за развитието на управляеми явления.
messi
0 0 0
ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГНОЗИРАНЕТО В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО 7 стр. очаква одобрение

ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГНОЗИРАНЕТО В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Процесът на управление на организацията обхваща много функции. Основните сред тях са планиране и прогнозиране, организиране, контролиране, регулиране, мотивация и пр.
messi
0 0 0
Кой как и защо печели от справедливата цена Има ли еквивалентност на обмена и кога 2 стр. очаква одобрение

Кой, как и защо печели от „справедливата цена”? Има ли еквивалентност на обмена и кога?

Тома Аквински е включил в своята теория за справедливата цена и двете гледни точки, различавайки два вида справедливост.
messi
0 0 0
Поправителните училища в България 58 стр. очаква одобрение

Поправителните училища в България

Интересът на местните и на международните организации към институциите за настаняване на деца с отклоняващо се поведение в България бе породен от сериозните нарушения на правата на човека в тях.
messi
0 0 0
ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 24 стр. очаква одобрение

ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Разкриване на закономерностите на процеса на развитие на природонаучни компетенции при шест-седемгодишните деца чрез интерактивен модел от форми за взаимодействие с природната среда.
messi
0 0 0