Материали 1-10 от 39

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПОВЕСТЯВАНЕ 17 стр.

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ

Целта на МСФО 7 е да се определят изискванията за оповестяване във финансовите отчети на предприятията, които да дават възможност на потребителите да оценят въздействието на финансовите инструменти за финансовите резултати и финансовото състояние на пре
0 0
Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на quotАромаquot АД 100 стр.

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на "Арома" АД

Изследователската цел е да се направи финансова оценка на "Арома" АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела за оценка на цел
daniche90
0 0
Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието 68 стр.

Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието

Актуалността на избраната тема се определя от два основни фактора: на първо място, от значението на годишното счетоводно приключване, което представлява процес, при който се обобщава и се преобразува счетоводната информация от отчитането за текущ...
rusev02
0 0
Данъчно облагане на дивиденти 14 стр.

Данъчно облагане на дивиденти

Дефиниция на понятието "дивидент" е дадена в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно което "дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице...
messi
0 0
Казус по финансово счетоводство 6 стр.

Казус по финансово счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: Изразходвани са материали на стойност 12 200 лв., както следва: а) за основната дейност – 6 200 лв....
the_magicer
0 1
Инвестициите като обект на счетоводно отчитане 63 стр.

Инвестициите като обект на счетоводно отчитане

Проблемите, възникващи при счетоводната трактовка на инвестициите, са малко изследвани у нас, което определя и актуалността на проблематиката, разглеждана в настоящата разработка...
ndoe
0 0
Съпоставка на оповестяванията относно данъците върху печалбата в годишните финансови отчети изготвени на базата на МСФО и американските счетоводни стандарти US GAAP 13 стр.

Съпоставка на оповестяванията относно данъците върху печалбата в годишните финансови отчети, изготвени на базата на МСФО и американските счетоводни стандарти US GAAP

В днешният свят на глобализация и обединение в светът на счетоводството съществуват различия между начините на третиране на стопанските операции в отделните страни...
rusev02
0 0
Характеристика на банковата дейност като обект на финансово счетоводният анализ 23 стр.

Характеристика на банковата дейност като обект на финансово счетоводният анализ

Понятието анализ има гръцки произход, означава разделяне, разчленяване. Следователно анализ в тесен смисъл на думата означава разчленяване на дадено явление или предмет на основните му елементи за изучаването им като част от цялото...
rusev02
0 0