Материали 1-10 от 1642

Проблеми на оценката преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти върху основата на изследвания в Алкомет АД 60 стр.

Проблеми на оценката, преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти, върху основата на изследвания в „Алкомет” АД

Отчитането на материалите е изключително важна част от счетоводният процес в едно предприятие. То играе изключително важна роля в ценообразуването, планирането, отчитането и анализа на стопанската дейност.
messi
0 0
Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане 53 стр.

“Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане”

Счетоводството е информационна система, която изпълнява важна роля в съвременните икономически условия. Нейното функциониране е пряко свързано с предоставянето на точна, актуална и полезна информажия за протичащите икономически процеси в отделните стопанс
messi
0 0
Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието 72 стр.

Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си.
messi
0 0
МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 65 стр.

МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

По смисъла на Закона за счетоводството под „предприятие” се разбират всички икономически обособени физически и юридически лица, които осъществяват разрешена от законите дейност .
messi
0 0
Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия 66 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответ-ствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни докум
messi
0 0