Материали 1-10 от 10

Юридически лица с нестопанска цел понятие видове Сдружения понятие възникване членство органи прекратяване Фондации 31 стр.

Юридически лица с нестопанска цел – понятие, видове. Сдружения – понятие, възникване, членство, органи, прекратяване. Фондации

Правната уредба на юридическите лица с нестопанска цел се съдържа в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
messi
0 0 0
АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПОНЯТИЕ ВИДОВЕ СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ОТБЕЛЯЗВАНИЯ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АКТОВЕТЕ 15 стр. очаква одобрение

АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ – ПОНЯТИЕ. ВИДОВЕ. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ. ОТБЕЛЯЗВАНИЯ. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АКТОВЕТЕ

Правната уредба на актовете за гражданско състояние се съдържа в Закона за гражданската регистрация и в Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.
messi
0 1 0
СУБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОНЯТИЕ НАЧАЛО И КРАЙ СЪДЪРЖАНИЕ СЪЩНОСТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА 5 стр.