Материали 1-10 от 151

Мотивация на човеките ресурси в организацията 16 стр.

Мотивация на човеките ресурси в организацията

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят ефективни. Това практически не е възможно без да се приложат целенасочени действия за тяхното мотивиране...
dannyboy
0 1
Теория за лидерството видове екипи етапи в развитието на екипа и роли в екипа 14 стр.

Теория за лидерството; видове екипи; етапи в развитието на екипа и роли в екипа

Хората са най-важния и най-скъпоструващия ресурс във всяка организация. Техните умения пряко влияят на конкурентните способности на фирмите и са съществена предпоставка за печалбата ѝ...
daniche90
0 0
Организационната култура като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени 14 стр.

Организационната култура, като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени

Съпротивата към организационната промяна представлява стихиен, инстинктивен и трудно управляем процес, с който мениджърите трудно могат да се справят, като за тази цел често се възползват от помощта на външни консултанти...
gecata_maina
0 0
Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации 30 стр.

Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информационни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене...
the_magicer
0 0
Проектиране изграждане на ефективни екипни структури 22 стр.

Проектиране (изграждане) на ефективни екипни структури

В теорията и социалната практика акцентът все по-често се поставя върху необходимостта от работа в екип на консултантска основа, като базов фактор за организационно развитие...
aronn
0 0
Типове организации и нови структурни форми 13 стр.

Типове организации и нови структурни форми

Процесът, свързан с йерархичното декомпозиране на дейностите и установяването на механизми за координация и контрол на тези дейности води до възникването на формална организационна структура, която се състои се от звена и позиции...
rusev02
0 0
Технология на организационното проектиране Подходи към специфичните въпроси на проектирането 15 стр.

Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането

Проектирането, чийто обект са елементите на организационния дизайн е процес, при който мениджмънта балансира организационните ресурси (енергия на персонала, усилия, изисквания, групова динамика, механизми за обратна връзка) за постигане на резултати...
nerven
0 0