Материали 1-10 от 10

Анализ на банковия кредит като инструмент за финансиране на дейността на фирмата 82 стр.

Анализ на банковия кредит като инструмент за финансиране на дейността на фирмата

Кредитът е преди всичко икономическа категория. Като икономическо отношение между субектите той е категория на обръщението на парите и стоките.
messi
0 0 0
Източници за финансиране на фирмата 68 стр.

Източници за финансиране на фирмата

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна, като в активна степен спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на икономическия живот в отделните структурни отрасли.
messi
0 0 0
Потребителското кредитиране в условията на валутен борд в България 1997 2001 г 7 стр.

Потребителското кредитиране в условията на валутен борд в България (1997 – 2001 г.)

Промени в кредитната политика на банките във връзка с измененията в правно-нормативната уредба на банково кредитната дейност след въвеждането на валутния борд през 1997 г....
the_magicer
0 0 0
Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките 19 стр.

Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките

Кредитирането е основна икономическа функция на банката. От банките се очаква да поддържат адекватно предлагане на средства за финансиране на потребителските и инвестиционните нужди на бизнеса, домакинствата и публичния сектор...
silviQ
0 0 0
Какво е това проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване 7 стр.

Какво е това проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване?

Банката като чисто финансова институция привлича парични средства, които дава на разположение под различни форми като кредити, като инвестира за своя сметка или на собствен риск. Това е основополагащо в банковото дело...
cblock
0 1 0
Кредитна система и държавно регулиране на икономиката 10 стр.

Кредитна система и държавно регулиране на икономиката

Държавното регулиране на икономиката с парично- кредитни средства се изразява в начина им на въздействие върху количеството пари в обръщение. Чрез подобни средства, държавата има за цел да оказва влияние върху цялостното икономическо развитие...
gecata_maina
0 0 0