Материали 1-10 от 10

Българският народен танц в допълнителната дейност на детска градина 92 стр.

”Българският народен танц в допълнителната дейност на детска градина”

Известно е ,че танците въздействат и върху психическото състояние на подрастващите. Това се дължи на преживените емоции, удовлетвореността , която предава танцът на детето.
messi
0 0 0
Виктимизация сред връстници 16 стр.

Виктимизация сред връстници

1. Виктимизация – дефиниция и специфика. 2. Развитие на агресивността в онтогенезата. 3. Тормоз и виктимизация от връстниците - рискови фактори и психологически последици. 4. Агресия и връстници. 5. Форми на заедност - клики. 6. Просоциални и прин
0 1 0
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА 70 стр.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

Много от нас си задават въпроса- „Кои са тези семейста, който си позволяват в съвременния живот да имат повече от две деца? Как ги отглеждат, възпитават и как успяват да се справят с ежедневието?”
messi
0 0 0
Подготовката на децата за училище и необходимостта от взаимодействие между родители и учители 132 стр.

„Подготовката на децата за училище и необходимостта от взаимодействие между родители и учители”

Съвременното възпитание предполага целенасочено формиране на хармонично развитиe и съзнателни здрави хора, способни да решават все по-сложните проблеми на действителността.
messi
0 0 0
Развитие на идеите и теориите за факторите влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите7 91 стр.

Развитие на идеите и теориите за факторите, влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите 7

Повишаването на педагогическата култура на родителите е по-изгодно и реализуемо във времето, като обществен резонанс, отколкото очакваната промяна в пазарните представи на индивидите, като предпоставка за развитие на ценностните (възпитателните) им ориент
messi
0 0 0
 ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 97 стр.

„ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ”

Развитието на съвременните деца протича в изключително динамична и противоречива действителност. Променят се позиции, оценки, преструктурират се ценностни системи.
messi
0 0 0
Ранно детство Физическокогнитивно и речево развитие през ранното детство Криза на първата година Психосоциално развитие през ранното детство 14 стр. очаква одобрение

"Ранно детство. Физическо,когнитивно и речево развитие през ранното детство. Криза на първата година. Психосоциално развитие през ранното детство."

В настоящата разработка ще бъде представено ранното детство. Физическо,когнитивно и речево развитие през ранното детство. Криза на първата година. Психосоциално развитие през ранното детство.
messi
0 0 0
Мотивация и интерес към ученето стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите 15 стр.

Мотивация и интерес към ученето – стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите

В психологията, с понятието "мотивация" се обясняват постъпки, намерения, желания, стремежи, нагласи, ценности и други. С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на поведението и дейността.
messi
0 0 0