Материали 1-10 от 10

Едномерни емпирични разпределения 17 стр. очаква одобрение

Едномерни емпирични разпределения

В едномерния статистически анализ участват всички единици и само един признак. Броят на наблюденията при този вид анализ е равен на броя на единиците, които имат стойности по съответния признак, като се отчитат и липсващите наблюдения
messi
0 0 0
Проверка на статистически хипотези 10 стр. очаква одобрение

Проверка на статистически хипотези

Основно направление на статистическата теория за изводи и заключения е про-верката на хипотези. Хипотезите, които интересуват науката, най-общо се отнасят до свойствата и отношенията между явленията и процесите от действителността, до тех-ните закономерно
messi
0 0 0
Регресионен анализ 10 стр. очаква одобрение

Регресионен анализ.

Регресионният анализ е един от най-популярните и най-често използвани методи за изследване на зависимостите между явленията от действителността. За родоначалник на регресионния анализ се счита К. Ф. Гаус, който въвежда метода на най-малките квадрати в ста
messi
0 0 0
Динамични статистически редове 15 стр. очаква одобрение

Динамични статистически редове

По своята същност динамичните статистически редове (времеви) са подредени в хронологична последователност статистически величини, които изразяват изменението (развитието) на дадено явление, което настъпва с течение на времето
messi
0 0 0