Материали 1-10 от 48

Нюйоркска и Парижка фондова борса 26 стр.

Нюйоркска и Парижка фондова борса

Боpсовата тъpговия с ценни книжa е чаcт от фoндовия пазаp. Фондoвите боpси са специализиpани оpганизации, които оcигуряват уcловия за сpеща на пpодавачите и купувачите на ценни книжа и за извъpшване на cделка с финанcови активи...
rusev02
0 2
Паричен пазар 47 стр.

Паричен пазар

Паричният пазар е съществена част от твърде широкото и същевременно фундаментално във финансите понятие финансови пазари. Последните представляват местата или специфичните икономически отношения, благодарение на които се осъществява търговията...
messi
0 0
Българската фондова борса а сега накъде 11 стр.

Българската фондова борса – а сега накъде?

Настоящият курсов проект цели да отбележи ключовите моменти в състоянието, в което се намира Българската фондова борса (БФБ) и да открои основните перспективи за нейното развитие...
silviQ
0 0
Анализ на опциите като средство за хеджиране на портфейл от ценни книжа 49 стр.

Анализ на опциите като средство за хеджиране на портфейл от ценни книжа

В процес на глобализация на икономиката и бурно развитие на международните финансови пазари, сделките с ценни книжа се осъществяват във все по-сложна и непрекъснато променяща се среда...
cblock
0 0
Капиталови пазари и борси 6 стр.

Капиталови пазари и борси

В днешно време, капиталовите пазари и фондовите борси са важна част от финансовата система на всяка държава, защото посредством тяхното присъствие и роля, се решават определен кръг от финансови проблеми на участниците на съответните пазари...
ivan40
0 0