Материали 1-10 от 10

ПРАВНИ ЕТИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ 26 стр. очаква одобрение

ПРАВНИ, ЕТИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ

Подобряването на качеството в здравната ни система означава предоставяне на подходящите здравни услуги на всеки пациент по всяко време в неговите основни компоненти
messi
0 0 0
РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ 54 стр. очаква одобрение

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ

Имунологичните лаборатории трябва да отговарят на изискванията за устройство на лабораториите, отразени в Наредба № 13/13.06.1994 г. на МЗ за условията и реда за работа на медицинските лаборатории (ДВ бр. 52/94 г.);
messi
0 0 0
РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА ВИРУСОЛОГИЯ 61 стр. очаква одобрение

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА ВИРУСОЛОГИЯ

Самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която осигурява необходимите познания и научни факти за изясняване на етиологията на заболяванията с вирусна генеза при хората, чрез използването на количествени и качествени методи.
messi
0 0 0
РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ 44 стр. очаква одобрение

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ

Дейността по клинична лаборатория се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по клинична лаборатория.
messi
0 0 0
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 157 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ

„Подкрепата за постигане на добро здраве представлява неразделна част от целите за интелигентен и приобщаващ растеж в стратегията ,,Европа 2020“.
messi
0 0 0
Здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ 67 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Условията на труда са онази съвкупност от елементи на производствената среда, които оказват влияние върху живота, здравето и работоспособността на човека в процеса на труда.
messi
0 0 0
Същност и нормативна уредба на здравословните и безопасни условия на труд 36 стр.

Същност и нормативна уредба на здравословните и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд са такива усло¬вия на труд, които не водят до професионални заболявания и зло¬полуки при работа и създават предпоставки за пълно психическо и социално благополучие на работещите лица.
messi
0 0 0
ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 19 стр.

ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Добрите условия на труд и оптималната безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето заедно с рентабилността, качеството и опазването на околната среда са неделим аспект от неговите от
messi
0 0 0