Материали 1-10 от 10

 ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 39 стр. очаква одобрение

. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Вземането на управленски решения от страна на ръководителя се определя като една от неговите най-съществени страни в цялостната му ръководна дейност.
messi
0 0 0
СОЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ЦЕННОСТ И ЖИЗНЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО 38 стр. очаква одобрение

СОЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ЦЕННОСТ И ЖИЗНЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО

В социокултурното развитие нито една историческа необходимост не може да се реализира и утвърждава извън волята, отношението и мнението-избор на хората.
messi
0 0 0
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 29 стр. очаква одобрение

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Едно от най-значимите социалнопсихически явления, които възникват в процеса на съвместната дейност между индивидите в групата или организацията, е конфликтът.
messi
0 0 0
МОТИВАЦИЯТА КАТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ 27 стр. очаква одобрение

МОТИВАЦИЯТА КАТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

Мотивацията като личностна характеристика, оказваща съществено влияние върху поведението и активността на индивидите е проблем, който се изследва задълбочено от психологията и по-конкретно - от психология на личността.
messi
0 0 0
ПРАГМАТИЧНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ 44 стр. очаква одобрение

ПРАГМАТИЧНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ

Проблемът за преоценка на ценностите се превърна в доминиращ за постмодерността. С постепенното преминаване към нови (непро¬вере¬ни за част от хората) ценности ще се разширява възможността за едни или други защитни, в това число и спекулативни изяви.
messi
0 0 0
Актуални социалнопсихологически проблеми на управлението 20 стр. очаква одобрение

Актуални социалнопсихологически проблеми на управлението

Значимостта на управлението за обществото придобива по-осезаем характер, ако се позовем на идеите на Я. Зеленевски за същността на управлението в по-широк и по-тесен смисъл на това понятие.
messi
0 0 0
разработване на реферати и курсови работи по Психология на управлението 4 стр. очаква одобрение

разработване на реферати и курсови работи по Психология на управлението

1. Исторически предпоставки за възникване на психологията на управлението. Основни парадигми на съвременната психология на управлението.
messi
0 0 0
ПРАКТИКУМ 1МВАМ125 КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 5 стр.

ПРАКТИКУМ 1(МВАМ125): КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Формирането на успешна стратегия в бизнеса изисква правилен избор на концептуална схема и подреждане на основните въпроси по такъв начин
messi
0 0 0