Материали 1-10 от 201

ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗПЗАД БЪЛГАРСКИ ИМОТИ 102 стр.

ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗПЗАД „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”

Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването, управлението и
messi
0 0
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ 106 стр.

ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ”

Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването, управлението и
messi
0 0
Застраховане на земеделски култури 85 стр.

Застраховане на земеделски култури

Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си. За
messi
0 0
Същност и характеристика на застраховка Гражданска отговорност в България 81 стр.

Същност и характеристика на застраховка “Гражданска отговорност” в България

Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована държава, специфичен и сложен сектор от икономиката.Той е важен елемент на пазарната инфраструктура, неотменим компонент на икономическата и социалната сфера.
messi
0 0
Проектна организация и стратегическо управление в застрахователно дружество 84 стр.

Проектна организация и стратегическо управление в застрахователно дружество

Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си.
messi
0 0
Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение 11 стр.

Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение

Формата на застраховане представлява система за определяне на застрахователното обезщетение при определени параметри и възприети условия. Във връзка с това се налага да се дефинират някои от параметрите, които се използват при съответните форми на застрах
messi
0 0
Маркетингово проучване на застраховка Живот 12 стр.

Маркетингово проучване на застраховка „Живот”

От теоретична гледна точка маркетинговите проучвания са емпирични проучвания, които са насочени към определяне на социалните факти, свързани най- вече с маркетинговата дейност.
messi
0 0
Пласментна политика на застрахователното дружество 81 стр.

Пласментна политика на застрахователното дружество

Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си.
messi
0 0
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 77 стр.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Застрахователният пазар е мястото, на което се срещат застрахователите и презастрахователите или техните посредници с кандидатите за застраховане или презастраховане.
messi
0 0
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ 81 стр.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“.

В условията на засилваща се конкуренция на застрахователния пазар, маркетинговата политика заема изключително важно място в управлението на всяко едно застрахователно дружество.
messi
0 0