Материали 1-10 от 2691

Приватизация и преструктуриране на публична собственост 77 стр.

Приватизация и преструктуриране на публична собственост

Процесът на приватизация в България представлява несъмнен интерес от изследователска гледна точка, поради многопластовите му измерения и отражение върху икономическия живот в страната.
messi
0 0
Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС 18 стр. очаква одобрение

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС

Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентноспособността на пр
messi
0 0
Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрият 93 стр.

Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрият

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили.
messi
0 0
Глобализъм регионализъм антиглобализъм 63 стр.

Глобализъм, регионализъм, антиглобализъм

Глобализацията е процес, който рязко ускорява динамиката и сложността на всички процеси, прави социалните системи силно нестабилни, а колкото по-динамична и нестабилна е една система, толкова по-нелинейно и съответно многопосочно може да реагира тя на раз
messi
0 0
Електронна търговия 114 стр.

Електронна търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ И АВСТРИЙСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР 86 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ И АВСТРИЙСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Целите на разработката са свързани с практически анализ на българския застрахователен пазар – видове застраховки, застрахователни дружества, анализ на икономическата конюнктура в страната и на тази база да се направи сравнение между българския и австрийск
messi
0 0
Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България 57 стр.

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България

В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи на трудещите се в България от съществено значение за постигнатите резултати в трудовия процес има мотивацията за труд.
messi
0 0
Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията 91 стр.

Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо простр
messi
0 0