Материали 1-10 от 10

ЕДИНЕН ПАЗАР 4 стр. очаква одобрение

ЕДИНЕН ПАЗАР

Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе пости
messi
0 0 0
Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България 91 стр.

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа админист
messi
0 0 0
Митническата политика на ЕС 13 стр.

Митническата политика на ЕС

Европейският съюз, създаден през 1992 г., е икономическо и политическо обединение от съставящите го към момента 28 държави, притежаващо собствено, независимо законодателство и автономен статут, с делегирани от държавите – членки компетенции, но действащо
messi
0 0 0
Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари 10 стр.

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика...
gecata_maina
0 0 0