Материали 1-10 от 9

Международните митнически конвенции 52 стр.

Международните митнически конвенции

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон...
gecata_maina
0 0
Усъвърщенстване на митническия контрол като фактор за присединяване на България към митническата теория 88 стр.

Усъвърщенстване на митническия контрол като фактор за присединяване на България към митническата теория

Процесът на изграждане на институционално – правната рамка за развитие на бизнеса в България, като постепенно отпаднат всички бариери пред свободното предприемачество, е тясно свързан с разумното самоограничаване на инструментите на държавна намеса.
messi
0 0
Мита и митническа политика в Република България 68 стр.

Мита и митническа политика в Република България

Предмет на разглеждане на настоящата дипломна работа са митата и митничаската политика в Република България от гледна точка на правната регламентация на същата и нейната организация...
daniche90
0 0
Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България 92 стр.

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа администра
ivan40
0 0
Възникване развитие и организация на митническия контрол осъществяван от митническата администрация в Република България 56 стр.

Възникване, развитие и организация на митническия контрол, осъществяван от митническата администрация в Република България

Проблемите на митническия контрол са били актуални за цялото съществуване на България, след придобиване на независимост и суверенитет...
cblock
0 0
Митническо агентиране - проблеми и перспективи 68 стр.

Митническо агентиране - проблеми и перспективи

Преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 25 "Митнически съюз", започнали на 12 юни 2001г., са безспорно признание за постигнатото от администрацията на Агенция "Митници" за последните годи
dannyboy
0 1
Същност и приложение на митническите режими 81 стр.

Същност и приложение на митническите режими

Анализ на митническите режими и в частност на митническия режим с отложено плащане и на тази основа да се анализират основни слабости в организацията на административно обслужване и да се търсят възможности за оптимизиране на митническото обслужване...
aronn
0 0
Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес 93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
9 1