Материали 71-80 от 59950

Модул 1 Извънредна ситуация 8 стр.

Модул 1. Извънредна ситуация

В най-широк смисъл извънредната ситуация може да се определи като съвкупност от случващи се в даден момент негативни фактори, създаващи определена обстановка, при която имаме съществено отклонение от нормалния процес.
messi
0 0
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на туристическа дестинация 4 стр.

„Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на туристическа дестинация”

Туристическите дестинации са едни от най-трудните за управление и маркетинг териториално-обособени единици, което се дължи на комплексността на взаимоотношения на всички заинтересовани от туризма страни на локално равнище.
messi
0 0
Антоними същност видове и примери Антитеза и оксиморон 7 стр.

Антоними – същност, видове и примери. Антитеза и оксиморон.

Антонимите са двойки от думи, които назовават противоположни понятия, които са контрастни и смислово съотносими, имат еднакво граматическо значение, принадлежат към една и съща част на речта, взаимно се отричат, но в същото време взаимно се свързват и пр
messi
0 0
Икономически промени в Европа в края на ХХ и началото на ХХІ в 3 стр.

Икономически промени в Европа в края на ХХ и началото на ХХІ в

След няколко десетилетия на икономически растеж след Втората световна война, в края на 80-те и началото на 90-те години на XX в., икономиките на страните от Западна Европа навлизат в етап на стагнация причините за която са покачването на цените на гориват
messi
0 0
Основни тенденции в стопанството на водещи държави в навечерието на ХХІ в 3 стр.

Основни тенденции в стопанството на водещи държави в навечерието на ХХІ в.

Необикновените размери и сложност на икономиката на САЩ, както и нейната многообхватност и разнообразие, са главните фактори определящи нейното развитие през последните години, моментното `и състояние и основните насоки на нейната еволюция в бъдещето.
messi
0 0
Следвоенно икономическо развитие на държавите от Третия свят 3 стр.

Следвоенно икономическо развитие на държавите от “Третия свят”

Формирането на съвкупността от страни, обхванати от понятието “Трети свят”, било резултат от промените с глобален характер, настъпили в икономиката и политиката след Втората световна война и породените от тях нови тенденции и процеси.
messi
0 0
Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война 3 стр.

Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война

Формирането и развитието на социалистическата стопанска система, до времето на нейното окончателно разлагане с малки изключения в няколко неевропейски държави, преминава през няколко етапа на развитие
messi
0 0