Материали 1-10 от 10

Историята на валутното сътрудничество 3 стр. очаква одобрение

Историята на валутното сътрудничество

Европейската парична система има твърде сложна история. През 1991 г. след обединението на Германия и възникналите нови валутни напрежения в Европа, италианската и британската лира напускат Европейската парична система.
messi
0 0 0
ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз представлява нещо повече от конфедерация, но той не е федерална държава. Всъщност той е структура от нов тип, която не влиза в нито една традиционна правна категория.
messi
0 0 0
ЕДИНЕН ПАЗАР 4 стр. очаква одобрение

ЕДИНЕН ПАЗАР

Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе пости
messi
0 0 0
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С
messi
0 0 0
Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС 6 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

В търговията със стоки България възприе Общата митническа тарифа на ЕС от датата на присъединяване. България вече е хармонизирала напълно номенклатурата на стоките от митническата тарифа с Комбинираната номенклатура, прилагана от Европейския съюз.
messi
0 0 0
Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС 18 стр. очаква одобрение

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС

Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентноспособността на пр
messi
0 0 0
Политики на Европейския съюз Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 21 стр.

Политики на Европейския съюз. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика.
messi
0 0 0
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРОГРАМА ИСПА- ИНСТРУМЕНТ НА СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 104 стр.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРОГРАМА ИСПА- “ИНСТРУМЕНТ НА СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ”

Основната цел на програмите на ЕС (предприсъединителни фондове) е да осигурят финансова подкрепа за подготовката на България за членство в Европейския съюз въз основа на приоритетите, определени в „Партньорство за присъединяване”, одобрено от Съвета на ЕС
messi
0 0 0
Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми 72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони.
messi
0 0 0