Материали 1-10 от 10

Административно правна защита на личните данни на гражданите 11 стр.

:Административно правна защита на личните данни на гражданите

От началото на 2002 г. в България действа Закон за защита на личните данни. В периода на едногодишното прилагане на закона възникнаха редица въпроси: Какъв е смисълът на тази защита?
messi
0 1 0
АРБИТРАЖ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 14 стр.

АРБИТРАЖ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

Арбитражният ред за разглеждане на спорове е добре познат и има традиции в правната система на България. Арбитражът като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове намира широко приложение в частното право и най-вече в областта на търговските отношения
messi
0 0 0
НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ УРЕДБАТА НА ДОГОВОРА ВЪВ ФРЕНСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ВЪВ ВРЪЗКА С НУЖДАТА ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР В БЪЛГАРИЯ 13 стр. очаква одобрение

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ УРЕДБАТА НА ДОГОВОРА ВЪВ ФРЕНСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ВЪВ ВРЪЗКА С НУЖДАТА ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР В БЪЛГАРИЯ

Правните аспекти на административния договор са многобройни и комплексни и не е възможно да бъдат детайлно разгледани в рамките на това изложение.
messi
0 0 0
Административен договор ли е споразумението по чл 20 от административно-процесуалния кодекс 11 стр.

Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от административно-процесуалния кодекс?

Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор са все още нови понятия за българското административно право. Изясняването на тяхната същност не е напълно разкрита и продължава да бъде предизвикателство за българската административноправна док
messi
0 0 0
ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 21 стр.

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Принципа за разделение на властите в българското законодателство е уреден в чл.8 от Конституцията. Там е написано кратко и ясно следното: „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна“.
messi
0 0 0
Субекти на административното право 8 стр. очаква одобрение

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации,вкл.държавни органи,с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление
messi
0 0 0