Материали 1-10 от 10

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 0 стр. очаква одобрение

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Методиката му се урежда нормативно със Закона за устройството на държавния бюджет. Необходимите данни за планирането и отчитането му се събират в Министерството на финансите по Единна бюджетна класификация за приходите и разходите по икономически елемент
messi
0 0 0
Статистическо изследване на доходите разходите и потреблението 0 стр. очаква одобрение

Статистическо изследване на доходите, разходите и потреблението

За начало на съвременния период на изучаването на домакинските бюджети в България се приема 1951 г. Преди това са провеждани Еднократни изследвания, които са обхващали само определени групи от населението - домакинства на работници и служещи и домакинства
messi
0 0 0
СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ КАТО ИНТЕГРИРАНА ОСНОВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 80 стр. очаква одобрение

СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ КАТО ИНТЕГРИРАНА ОСНОВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

СНС се основава на систематизиране на данни за икономическите дейности, които се извършват в икономиката (производство и продажба на стоки, ресурси и тяхното използване
messi
0 0 0
Едномерни емпирични разпределения 17 стр. очаква одобрение

Едномерни емпирични разпределения

В едномерния статистически анализ участват всички единици и само един признак. Броят на наблюденията при този вид анализ е равен на броя на единиците, които имат стойности по съответния признак, като се отчитат и липсващите наблюдения
messi
0 0 0
Проверка на статистически хипотези 10 стр. очаква одобрение

Проверка на статистически хипотези

Основно направление на статистическата теория за изводи и заключения е про-верката на хипотези. Хипотезите, които интересуват науката, най-общо се отнасят до свойствата и отношенията между явленията и процесите от действителността, до тех-ните закономерно
messi
0 0 0
Регресионен анализ 10 стр. очаква одобрение

Регресионен анализ.

Регресионният анализ е един от най-популярните и най-често използвани методи за изследване на зависимостите между явленията от действителността. За родоначалник на регресионния анализ се счита К. Ф. Гаус, който въвежда метода на най-малките квадрати в ста
messi
0 0 0