Материали 31-40 от 59950

Учебните програми по общообразователният предмет Изобразително изкуство в 5-6 клас и възможностите за овладяване на живописни умения чрез пейзажа 11 стр.

Учебните програми по общообразователният предмет Изобразително изкуство в 5-6 клас и възможностите за овладяване на живописни умения чрез пейзажа.

Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка представлява съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по общообразователните учебни предмети в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя
messi
0 0
КАЗУСЪТ КАТО МЕТОД В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 2 стр.

КАЗУСЪТ КАТО МЕТОД В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Целта е в процеса на търсене на най-удачни варианти за решаване на дадена ситуация, да се формират у учениците или студентите умения за ориентиране в информацията, анализ на проблемите, обосноваване на алтернативни решения и избор на варианти, които са по
messi
0 0
Контрол и управление на тренировъчния процес в художествената гимнастика чрез използване на основни биологични показатели 35 стр.

Контрол и управление на тренировъчния процес в художествената гимнастика чрез използване на основни биологични показатели

Художествената гимнастика е олимпийски спорт, предимно за жени, при който под музикален съпровод се изпълняват сложни гимнастически упражнения. Той е комбинация от балет, гимнастика, театрални танци и игра с уреди.
messi
0 0
Нормативни институционални и теоретични аспекти на регионалната политика на Република България и ЕС 19 стр.

Нормативни, институционални и теоретични аспекти на регионалната политика на Република България и ЕС

Регионалната икономическа политика е многоаспектно явление и формите за нейното осъществяване могат да се разглеждат както в широк, така и в тесен смисъл.
messi
0 0
Регионалната политика и сближаване на ЕС 21 стр.

Регионалната политика и сближаване на ЕС

Регионалната политика на Европейския съюз е основана на финансова солидарност, доколкото част от приноса на всяка от страните -членки към бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони.
messi
0 0
Представяне обхвата на оперативната програма Регионално развитие 13 стр.

Представяне обхвата на оперативната програма “Регионално развитие”

Началото на Европейския съюз е свързано със стремежа на държавите членки да осигурят непрекъснато икономическо благосъстояние, основано на стабилен икономически растеж, ниска безработица и социален модел, базиран на отговорността към околната среда.
messi
0 0
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 16 стр.

„АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

В настоящия казус ще бъде разгледана ОП Регионално развитие. Избрах тази Оперативна програма поради причината, че тя е свързана с подобряването на икономическо – социалните условия в 6-те региона на планиране.
messi
0 0
ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ 152 стр.

ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7-ГОДИШНИ)

През последните години българската образователна система е насочила своите сили към иновации и реформи, които са конкретизирани в множество национални програми и стратегии.
messi
0 0