Материали 1-10 от 664

Мястото на пейзажа в новата програма по Изобразително изкуство за 5 клас 8 стр.

Мястото на пейзажа в новата програма по Изобразително изкуство за 5 клас

Училището е не само учебно-възпитателна, но и управляема институция, затова неговата дейност е регламентирана от училищното законодателство, което е част от законодателството на държавата8
messi
0 0
Учебните програми по общообразователният предмет Изобразително изкуство в 5-6 клас и възможностите за овладяване на живописни умения чрез пейзажа 11 стр.

Учебните програми по общообразователният предмет Изобразително изкуство в 5-6 клас и възможностите за овладяване на живописни умения чрез пейзажа.

Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка представлява съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по общообразователните учебни предмети в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя
messi
0 0
Представяне обхвата на оперативната програма Регионално развитие 13 стр.

Представяне обхвата на оперативната програма “Регионално развитие”

Началото на Европейския съюз е свързано със стремежа на държавите членки да осигурят непрекъснато икономическо благосъстояние, основано на стабилен икономически растеж, ниска безработица и социален модел, базиран на отговорността към околната среда.
messi
0 0
Изграждане на положителен имидж и създаване на предпоставки за непрекъснат престиж на Тракийски университет 18 стр.

Изграждане на положителен имидж и създаване на предпоставки за непрекъснат престиж на Тракийски университет

Един от основните инструменти за работа с медиите е съобщението, което може да се използва по различни поводи. Например когато искаме да уведомим журналистите за предстоящо събитие в ТрУ
messi
0 0
Емпирично изследване на национални ценностни модели в рекламата 11 стр.

Емпирично изследване на национални ценностни модели в рекламата

Регистрират се рекламни заглавия по наблюдаваната тема за ценностни модели. Търси се присъствието на ключови думи, свързани с национални модели на българина. Регистрират се рекламни заглавия по семантичен аспект.
messi
0 0
 ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 10 стр.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Защитите на магистърски тези се провеждат през месеците февруари и ноември всяка година. Датите се определят от Факултетен съвет в предходния месец. Защитите са в последните десет дни на февруари и ноември.
messi
0 0
Социология със специализация МПСоциални изследвания анализи и проекти 24 стр.

Социология със специализация МП“Социални изследвания, анализи и проекти“

Целта на изследването е да разберем, в каква насока се развиват предпочитанията и ценностите на младите хора в България. На база на изледването ще направя анализ на ценностната трансформация на Българския народ дължащ се на изменението на начина на живот
messi
0 0
да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа 24 стр. очаква одобрение

да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа.

Ако се извърши задълбочен анализ в количествен и качествен план на отношението на директорите, възпитателите, социалните работници и т.н. към процесите на управление в домовете за деца
messi
0 0