Материали 1-10 от 1

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики 11 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики

Първа част – резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник. Избор на глава от водещия източник, която играе ролята на рамка при изготвяне на проекта. Обосновка на направения избор. Основни области на анализ...
ndoe
0 0