Материали 31-40 от 119

Екологичен мониторинг на община Силистра 15 стр.

Екологичен мониторинг на община Силистра

Природно-географска и административно-териториална характеристика на общината. Област Силистра е разположена в североизточната част на България, на границата с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на...
cblock
6 0
Понятие и сделки с търговско предприятие 11 стр.

Понятие и сделки с търговско предприятие

В законодателството и правната доктрина понятието "търговец" се тълкува двузначно: като правен субект, т.е. самостоятелна стопанска организация и като комплекс от хетерогенни елементи, обслужващи дейността на търговеца,т.е. правен обект...
gecata_maina
3 1
Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
messi
2 0
Същност на глобализацията глобализацията като обективен обществен процес 16 стр.

Същност на глобализацията. глобализацията като обективен обществен процес.

глобализацията обхваща световното пространство като единна система, в която с помощта на новите средства за комуникация и информация социалните процеси протичат с изключително бързи темпове...
daniche90
16 1
Акумулаторна горивна система Common Rail 28 стр.

Акумулаторна горивна система Common Rail

В сравнение с конвенционалните системи за гориво, горивната система Bosch "Common Rail" (CR) за дизелови двигатели с директно впръскване на горивото осигурява значително по-голяма гъвкавост при адаптирането на горивната система на двигателя...
ivan40
42 4