Материали 21-30 от 315

Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната 68 стр.

Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната

Слабата ефективност на парламентарния контрол над службите за "Сигурност" е породена от липсата на задълбочено познаване на неговата същност и мястото му в парламентарната практика; недостатъчна институционализиралия на парламентарния к
nerven
0 0
Сигурността като политическа и правна категория Съвременно съдържание на националната политика на сигурност 13 стр.

Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност

Кoнцепцията зa нaционалната сигурнoст на всякa стрaна е свързaна със зaдълженията на държaвата да гaрантира на мaксимално високa стeпен сигурнoстта на национaлния сувeренитет, на oбществото, на грaжданите и тeхните прaва и свoбоди...
gecata_maina
0 0
Цели и функции на полицейските служби в България 13 стр.

Цели и функции на полицейските служби в България

Полицейските служби са част от органите в страната, които служат за управление на различните сфери на обществения живот у нас. На практика държавната власт стои в основата на всички функции и съвкупността от всички функции съставлява държавната власт...
rusev02
0 0
Ще има ли обща терористична политика 12 стр.

Ще има ли обща терористична политика?

Проблемът с тероризма не е нов за Европа и Европейския съюз. За последните 7 години в рамките на съюза има над 1000 провалени, осуетени, а някои – за огромно съжаление – реализирани нападения в 28-те му членки...
messi
0 0
Създаване на условия и механизми за опазване на археологическото богатство на страната и предотвратяване на престъпленията свързани с унищожаването на културни ценности и паметници на културата 13 стр.

Създаване на условия и механизми за опазване на археологическото богатство на страната и предотвратяване на престъпленията, свързани с унищожаването на културни ценности и паметници на културата

Културно-историческото наследтво на България е национален капитал и основен фактор за съхранение на културната и националата ни едентичност, а също така е ѝ принос към европейската и световната култура...
rusev02
0 0
Общи принципи и функции за комуникация с жертвите при извънредни ситуации 40 стр.

Общи принципи и функции за комуникация с жертвите при извънредни ситуации

Цел на тази курсова задача е да се създадат насоки за разработване на наръчник с общите принципи и функции за комуникация, които трябва да се прилагат при разпит на малолетни и непълнолетни свидетели на ЧС....
nerven
0 0
Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера 8 стр.

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера

През последните години проблемите свързани с употребата на наркотични и упойващи вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост...
daniche90
0 0
Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите 11 стр.

Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите

Доклад по Философия на тема: Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации: ООН, НАТО, Пактът за стабилност. Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите...
dannyboy
0 0
Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства 65 стр.

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства

Проблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена. Историята на криптографията се равнява с историята на човешкото слово....
lubega
0 0
Кризи в следствие на природни и технологични бедствия 12 стр.

Кризи в следствие на природни и технологични бедствия

В динамичната среда в която живеем, нуждата от сигурност на обществото е от изключителна важност за правилното развитие на държавата и нейното население. Осъществяването на мисията на държавата свързана със сигурността се реализира от...
cblock
0 0