Материали 31-40 от 316

Кризи в следствие на природни и технологични бедствия 12 стр.

Кризи в следствие на природни и технологични бедствия

В динамичната среда в която живеем, нуждата от сигурност на обществото е от изключителна важност за правилното развитие на държавата и нейното население. Осъществяването на мисията на държавата свързана със сигурността се реализира от...
cblock
0 0
Сигурност същност съдържание видове сигурност 31 стр.

Сигурност – същност, съдържание. видове сигурност

В 19 век до Първата световна война за много държави терминът “сигурност” е потънал, покрит или облечен в някакви други дрехи – главно свързани с процеса на образуване на националните държави...
ivan40
0 1
Без бандерол 7 стр.

Без бандерол

Проблемът с контрабандата по света винаги е съществувал и винаги е бил сериозен. В страната ни обаче този проблем все повече се задълбочава и на него бива обръщано все повече внимание...
the_magicer
0 0
Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност 78 стр.

Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност

Настоящата разработка е предназначена за политици, ръководители на политически партии и представители на институции, които имат отношение към упражняването на политическата власт, за организации, които съставят анализи и оценки за дейността на...
dannyboy
0 0
Национална сигурност - разработени теми 69 стр.

Национална сигурност - разработени теми

Началото на защитата на населението у нас е поставено през 1936 г. с наредба закон за противовъздушната и противохимическата защита на населението. Тази задача се поставя на войската и реално се изпълнява през Втората световна война...
messi
0 0
Професионалният стрес при полицейските служители 107 стр.

Професионалният стрес при полицейските служители

В контекста на настъпващите глобални икономически и политически промени, утвърждаването на демократичните ценности поставя проблема за човешкото здраве и благополучие през ХХI век в центъра на обществените интереси...
ivan40
0 0
Техническа и материална осигурентост на администрацията на МВР в процес на преструктуриране и трансформация на полицейските структури 13 стр.

Техническа и материална осигурентост на администрацията на МВР в процес на преструктуриране и трансформация на полицейските структури

Изграждането на съвременна и модерна административна система на Република България, въвеждането на демократични принципи в организацията и функционирането на администрацията и формирането на професионална държавна служба започнаха с прилагането...
daniche90
0 0