Материали 101-110 от 256

Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0 0
Анализ на ликвидността на търговските банки 85 стр.

Анализ на ликвидността на търговските банки

Целта на дипломната работа е да се анализа ликвидността на търговските банки в теоретичен и практически аспект. Обект на изследването е търговска банка, която е средна по размер...
the_magicer
0 0
Закон за корпоративното подоходно облагане приложение при облагането на банките в България 48 стр.

Закон за корпоративното подоходно облагане – приложение при облагането на банките в България

Целта на настоящото изследване е да се получи ясна и точна представа за механизма на действие на корпоративното подоходно облагане на банковата печалба в България в неговата многоаспектност и целенасоченост...
messi
0 0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 54 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Законът за кредитните институции определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
nerven
0 0
Корпоративна банка 27 стр.

Корпоративна банка

Рецесията в икономиката налага използването на финансов анализ на всички равнищата на управление. В забързаната пазарна икономика се налага използването на гъвкави, съвременни, бързи, своевременни и точни методики за анализиране на финансовата дейност...
dannyboy
0 0