Материали 41-50 от 96

Държавен орган понятие характеристика и особености 3 стр.

Държавен орган – понятие, характеристика и особености

Държавата функционира чрез система от държавни органи. Следва да се прави разлика между понятията "система на държавните органи" и "държавен апарат" или "държавна машина"...
nerven
4 0
Юридически лица с нестопанска цел 26 стр.

Юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
mOn
6 2
Държавна служба Понятие Статут на държавния служител 11 стр.

Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител

Държавната служва е институт, който засяга всички органи на държавната власт. Държавната служба се изпълнява от държавни служители. Държавен служител е лице,което по силата на административен акт заема платена щатна длъжност в държавната администрация...
emoto_92
13 2
Административнонаказателна отговорност 21 стр.

Административнонаказателна отговорност

Юридическата отговорност е специфична система от правоотношения, произтичащи обикновено от наличието на състав на правонарушение, със субекти от една страна, по принцип, субект на правото, овластен от позитивното право да...
lubega
8 2
Лекции по административно право 40 стр.

Лекции по административно право

Това са лекциите по административно право от БСУ. Има и преговор по конспекта, т.е. кое е най-важното от всяка тема. Отговарят и на конспекта по Административно право от Софийския университет...
mOn
4 0
Административно право и процес 31 стр.

Административно право и процес

Управленските отношения между органите на държавното управление могат да се разглеждат и като отношение в сферата на общото управление, когато властващият субект е орган с обща компетентност...
messi
13 1
Административен акт 32 стр.

Административен акт.

Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавно управление. Административното право обхваща дейността на органите на изпълнителната власт – администрацията...
nerven
20 4