Материали 91-100 от 97

Органи на изпълнителната власт 17 стр.

Органи на изпълнителната власт

Изпълнителната власт е част от единна държавна власт. Нейното основно предназначение е да осигурява изпълнението на законите, да реализира в практиката вътрешната и външна политика на държавата, формирана от Народното събрание чрез законите...
admin
14 2
Органи на изпълнителната власт 23 стр.

Органи на изпълнителната власт

Съгласно чл.1 от конституцията на република България властта се осъществява от народа, непосредствено или чрез органите, избрани от него. Оттук идва и оределението за орган на изпълнителната власт като един от видовете държавни органи...
admin
42 4
Административно право 5 стр.

Административно право

Под принципи на АП-с разбираме основни идеи и начала въз основа на които се изгражда действащото законодателство. Принципите на Конституцията са съответно приложими и за АП-с (правото на адвокатска защита, закон-ност и т.н.)...
admin
13 3
Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове 1 стр.

Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове

Тази отговорност се изразява в юридическа отговорност на органите и длъжностните лица в системата на държавното управление. Тя е закрепена като конституционен принцип в чл.7 от Конституцията, където изрично е...
admin
1 0
Производства пред съд - общи разпоредби Подведомственост Родова и местна подсъдност Спорове за подсъдност Съобщения и призоваване 2 стр.

Производства пред съд - общи разпоредби. Подведомственост. Родова и местна подсъдност. Спорове за подсъдност. Съобщения и призоваване

Понятията подведомственост и подсъдност в административния процес се отнасят като цяло към част. Подведомствеността е по-широкото понятие, тя дава отговор на въпроса кои категории дела се разглеждат от административни съдилища и кои от извън СВ органи...
Simonsita
34 0