Материали 1-10 от 7

Административен договор ли е споразумението по чл 20 от административно-процесуалния кодекс 11 стр.

Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от административно-процесуалния кодекс?

Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор са все още нови понятия за българското административно право. Изясняването на тяхната същност не е напълно разкрита и продължава да бъде предизвикателство за българската административноправна...
silviQ
0 0
Арбитраж в административното правораздаване 14 стр.

Арбитраж в административното правораздаване

Целта на концепцията е да обоснове необходимостта от въвеждането на арбитраж в административното правораздаване и да предложи възможните практически стъпки за изготвяне на регламентацията му в правната уредба на Република България...
the_magicer
0 0
Недействителни административни актове 12 стр.

Недействителни административни актове

Недействителност на административните актове; случаи на недействителност на актовете на администрацията; видове недействителни административни актове; нищожни и унищожаеми административни актове...
nerven
1 0
Административно право 33 стр.

Административно право

Спецификата на тази функция се състои в оказването на съдействие на общинската администрация за рационализиране и прозрачност на нейната дейност, което да съответства на интересите на гражданското общество...
admin
6 0