Материали 1-10 от 10

Административно право 5 стр.

Административно право

Под принципи на АП-с разбираме основни идеи и начала въз основа на които се изгражда действащото законодателство. Принципите на Конституцията са съответно приложими и за АП-с (правото на адвокатска защита, закон-ност и т.н.)...
admin
13 3
Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове 1 стр.

Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове

Тази отговорност се изразява в юридическа отговорност на органите и длъжностните лица в системата на държавното управление. Тя е закрепена като конституционен принцип в чл.7 от Конституцията, където изрично е...
admin
1 0
Производства пред съд - общи разпоредби Подведомственост Родова и местна подсъдност Спорове за подсъдност Съобщения и призоваване 2 стр.

Производства пред съд - общи разпоредби. Подведомственост. Родова и местна подсъдност. Спорове за подсъдност. Съобщения и призоваване

Понятията подведомственост и подсъдност в административния процес се отнасят като цяло към част. Подведомствеността е по-широкото понятие, тя дава отговор на въпроса кои категории дела се разглеждат от административни съдилища и кои от извън СВ органи...
Simonsita
34 0